Què és EPC?

DSCN1832 copy

El 19 de Novembre de 2009 es signà a Barcelona l’Acta Fundacional i s’aprovaren els Estatuts de l’Associació. L’Acta fundacional la signaren Alberto Alegret i Santacana com a vocal, Ramón Farré i Montesó com a tresorer, Rodrigo Martínez i García com a secretari i Albert Guivernau i Molina com a president. La presentació oficial es va dur a terme a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona el 24 de març de 2010.

A l’article 2 dels Estatuts es recolliren els fins de l’associació:

a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti als estudiants universitaris, i poder-ne expressar l’opinió i el criteri.
b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor de l’alumnat.
c) Inculcar als estudiants el sentit comunitari de la convivència en ordre a la seva formació integral.
d) Ajudar els estudiants a adquirir l’esperit de responsabilitat social a través de la formació universitària.
e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.
f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’estudiants, com també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
g) Exigir a les autoritats competents els mitjans per adquirir una millor formació humana, cívica, ètica, social i acadèmica.
h) Procurar que arreli sòlidament en els universitaris l’esperit de llibertat i de disciplina, amor al treball i servei a la societat.
i) Evitar la intromissió de partits polítics i associacions derivades del mateixos en l’àmbit universitari.
j) Garantir que les autoritats universitàries actuïn en el seu àmbit i no s’oposin a allò que pertoca, i ha de pertocar sempre, a la iniciativa estudiantil.

Més endavant, per tal de donar a conèixer aquesta nova iniciativa estudiantil es redactà una Carta de Presentació on es recollia el que pretén ser Estudiants Pel Canvi.

CARTA DE PRESENTACIÓ

“Estudiants Pel Canvi és una associació d’estudiants que es preocupa per tot el què afecta als estudiants, deixant de banda qualsevol debat polític; debats que creiem hem de superar i que, en qualsevol cas, no corresponen a l’àmbit estrictament universitari.
Ens proposem dinamitzar, ajudar a dotar d’esperit universitari als estudiants durant els seus anys de vida universitària. Per això volem convertir-nos en una entitat consultiva, així com oferir una visió molt més àmplia de l’estada a la Universitat.
També és un dels nostres principals objectius retornar a la Universitat Catalana el prestigi que els darrers anys ha perdut en relació amb altres. Per aquest motiu volem fomentar la participació dels estudiants i ajudar a establir un diàleg entre tots. Per altra banda, també ens proposem defensar fins allà on calgui la llibertat d’expressió i el flux d’idees, no deixant ningú sense veu.
Per tot això va néixer Estudiants Pel Canvi, a la Universitat de Barcelona el 19 de novembre de 2009.”
T’hi sumes?

EPC a la xarxa:

www.estudiantspelcanvi.com (Web)

http://es-la.facebook.com/pages/Estudiants-Pel-Canvi-EPC/281751436594?v=info (Pàgina Facebook)

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002125008294 (Perfil Facebook)

http://www.flickr.com/photos/52810635@N03/ (Imatges)

http://vimeo.com/user4932102 (Video)

http://twitter.com/#!/estudiantscanvi (Twitter)

https://estudiantspelcanvi.wordpress.com/ (Blog)